Prénom Khayriyyah

Origine
Arabe

Etymologie du prénom Khayriyyah

Dérivé de Khayri